GDPR

Naše povinnosti

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje
Two4art získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od obchodných partnerov, prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register), alebo z návštev obchodných partnerov na webových stránkach.

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?
Two4art za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Two4art udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje
a) Externí poskytovatelia služieb
Two4art využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä účtovníctvo, výkazníctvo, IT, marketing a propagáciu. Pre účely plnenia ich povinností im musí Two4art odovzdať určité osobné údaje obchodných partnerov. Externí poskytovatelia služieb sú však spoločnosťou Two4art preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými týmito poskytovateľmi má Two4art uzatvorené písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorých sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a dodržaní štandardov pre zabezpečenie osobných údajov.

b) Spoločnosť Two4art
Two4art využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä účtovníctvo, výkazníctvo, IT, marketing a propagáciu. Pre účely plnenia ich povinností im musí Two4art odovzdať určité osobné údaje obchodných partnerov. Externí poskytovatelia služieb sú však spoločnosťou Two4art preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými týmito poskytovateľmi má Two4art uzatvorené písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorých sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a dodržaní štandardov pre zabezpečenie osobných údajov.

c) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám
Two4art je povinný za určitých okolností zdieľať osobné údaje obchodných partnerov s tretími osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Medzi takéto tretie osoby patria najmä:
-správne a obdobné orgány (finančné úrady),
-finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
-polícia, štátne zastupiteľstvá,
-externí poradcovia.

Odovzdávame osobné údaje do zemí mimo EÚ/EHP?
Osobné údaje obchodných partnerov / zamestnancov obchodných partnerov nie sú odovzdávané do štátov / krajín mimo Európsky hospodársky priestor.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?
Two4art uchováva osobné údaje obchodných partnerov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo počas doby, počas ktorej bol udelený súhlas na spracovanie. Pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, budeme tak robiť po dobu 10-tich rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.Vaše práva

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?
Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:
- právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
- právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
- právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovávaním zo strany Two4art, príp. sprostredkovateľov,
- právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
- právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; bol odvolaný súhlas k ich spracovaniu; bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracovanie; boli spracované nezákonne; alebo musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým Two4art neoverí ich správnosť; spracovanie je protizákonné; ak ich Two4art už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo dotknutá osoba namieta proti ich spracovaniu po dobu, kým Two4art neoverí, či oprávnené záujmy Two4art prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
- právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov Two4art;
- právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
- právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Two4art porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Otázky a kontakty
Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo emailom.

Two4art, s.r.o., Hlavná 41, 044 31 Sokoľ, email: info@two4art.sk

Zmeny týchto zásad
Je možné, že Two4art sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke spoločnosti Two4art (www.two4art.sk) v sekcii GDPR.